Üyelik Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (Sözleşme); www.seosoft.net.tr (Websitesi), uygulamalar ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve Barbaros Mah. Ihlamur Blv. Ağaoğlu My Newwork No:3 Ataşehir İstanbul adresinde bulunan Seo Software Danışmanlık Eğitim Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Şirket) ile Websitesi, uygulama veya mobil cihazlara uygulamalardan üye olan kullanıcı (Üye) arasında akdedilmiştir. Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu üyenin Web Sitesi’nde sunulan Hizmetlerden faydalanmasına ilişkin şartlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır.

3.TANIMLAR

Üye: Websitesi, uygulama veya mobil uygulama üye olan gerçek/tüzel kişileri ifade eder.

Alıcı: Websitesi, uygulama veya mobil uygulama ürün ve/veya hizmet satın alan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

Satıcı: Seo Software Danışmanlık Eğitim Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Hizmetler: Üyelerin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla sunulan uygulamaları ifade eder. (Üye olmak, Satıcılar tarafından Sanal Mağazalar’da satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak ve benzeri)

Hesabım: Üyenin Web sitesinde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üyeye özel sayfayı ifade eder.

 

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması: 18(on sekiz) yaşını doldurmuş Kullanıcının, Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekir. Doğru ve güncel bilgi sorumluluğu üyeye aittir. Bu yükümlülüğe aykırı davranan Üye, doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

4.2. Üyelik başvurusunun Seo Software Danışmanlık Eğitim Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından değerlendirilmesi akabinde üyelik onayını üyeye bildirmesi ile üyelik statüsü kazanılmış olur. Bu statü ile Üye, Web sitesinde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyelere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

4.3. Üyenin Hesabım sayfasına erişmek ve Web sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek kullanıcı adı ve şifre bilgisini kendisi oluşturulur. Söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği Üyenin sorumluluğundadır. Üyeye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemler Üye tarafından gerçekleştirilmiş kabul edilir ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluk üyeye aittir. Üye ayrıca Üye Hesap Sayfasına robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların, Şirketimizin üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan Üye sorumludur.

4.4. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Şirketimizden talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir ürün veya hizmet için ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek bu doğrultuda işlem yapacaktır.

4.5. Üye, Web sitesi üzerinden herhangi bir satın alma gerçekleştirdiğinde ürünün Satıcı ile arasında mesafeli satış sözleşmesi akdedilir.

4.6. Üye, yaptığı işlemlerle Web sitesine teknik zarar verebilecek işlerden kaçınmalıdır. Üye tarafından Web sitesine, veri tabanına, herhangi bir içeriğe zarar verecek her türlü virüs veya zarar verici bir teknolojinin yayılmasını engellemek amacıyla lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri almak zorundadır.

4.7. Üye, Web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

4.8. Şirketimizin, Web sitesinde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin sorumluluğu bulunmamaktadır dolayısıyla üyeler tarafından yayımlanan görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriğin gerçekliğini, güvenilirliğini, doğruluğunu ya da hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak Şirketimizin böyle bir yükümlülüğü bulunmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere söz konusu içeriği dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Web sitesinde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle Şirketimizin ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden Üyeler, Şirketimize ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

4.9. Üye; Web Sitesi’nde gerçekleştirdiği işlemler ve yazışmalar (beyan,yorum,mesaj vs.yazıları) kapsamında fikir ve düşüncelerini açıklarken işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Web sitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edecektir.

4.10. Üye, Web sitesini kullanırken veya ürünlerle ilgili satın alma süreçlerinin tamamında yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun hareket etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. İhlal durumunda doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

4.13. Üyenin, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranışı durumunda üye Web sitesini bir bölümünden veya tamamından süreli veya süresiz olarak Şirketimiz tarafından engellenebilir. Şirketimiz, bu hakkı saklı kalmak kaydıyla doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini, herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, Üye tarafından tamamen ve derhal tazmin edilir. Üye sözleşmeyi onaylayarak bu hususu kabul ve taahhüt eder.

4.14. Web sitesinin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup şirketimizin talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER

5.1. Şirketimiz, Üye’nin Web sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verileri, Web sitesinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına ve Çerez (Cookie) Politikasına uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve işleyebilmektedir ve söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

5.2. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. [email protected] elektronik posta adresine e-posta göndererek mevzuattan doğan haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu doğrultuda; Üye, kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

5.3. Üye tarafından Web sitesinde beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Web sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üyeye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Şirketimiz ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden Şirketimizin iştirakleriyle ve üçüncü kişiler ile paylaşılabilir.

5.4. Üye, Hizmetler’den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle açık rıza göstermektedir. Şirketimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiştir.

5.5. Şirketimiz, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak veya şirketimiz ve Web sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

5.6. Web sitesinde üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye’lerden alınan kişisel veriler, sahtecilik, dolandırıcılık, Web sitesinin kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere ilgili yargı birimlerine iletebilecektir.

6.FİKRİ MÜLKİYET HAKLAR

6.1. Şirketimize ait isim, marka, logo, Web sitesi’nin alan adı, yazılım, mobil uygulama, tasarım bunlara ilişkin olarak Şirketimiz tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile şirketimiz mülkiyetindedir.

7. DEĞİŞİKLİKLER VE BİLDİRİM

7.1. Şirketimiz tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Web sitesinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Web Sitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Web Sitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7.2. Bildirim; Şirketimiz, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

8. MÜCBİR SEBERLER

8.1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, salgın hastalık, karantina, kapanma, tam kapanma, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket, Taraflar’dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar Mücbir Sebeptir. Mücbir sebep Şirketimizin işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

9.1. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Delil sözleşmesi; işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Satıcının resmi defter ve ticari kayıtları , web sitesi kayıtları, veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği; İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmama yönünde karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.3. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri; Üye, Şirketimizden önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

10.4. Tadil ve Feragat; Taraflardan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

10.5. 10 (on) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.